Blok Kształcenia
Nauczycielskiego

O nas

Blok Kształcenia Nauczycielskiego to propozycja skierowana do studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy nie mogą w ramach swojego kierunku macierzystego realizować specjalności nauczycielskiej, a są zainteresowani uzyskaniem uprawnień do wykonywania tego zawodu. Program BKN jest realizowany zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycielskiego i odbywa się w kilku wariantach, dostosowanych do poziomu studiów i posiadanych kompetencji.

Obecne przepisy pozwalają na organizację kształcenia nauczycielskiego w dwóch grupach:

  1. ogólnouczelnianej (obejmującej studentów różnych kierunków i specjalności)
  2. psychologicznej (obejmującej studentów psychologii).

Najczęściej zadawane pytania

Kwalifikacje nauczycielskie, wymagane do nauczania w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych, obejmują przygotowanie merytoryczne, metodyczne (dydaktyczne) i pedagogiczne. Przygotowanie merytoryczne do nauczania wybranego przedmiotu lub prowadzenia zajęć kandydat na nauczyciela zdobywa kolejno w trakcie studiów I i II stopnia w wybranej przez siebie specjalności. Mogą to być wybrane studia filologiczne, przyrodnicze, matematyczne czy też każde inne, w ramach których realizowane są treści objęte podstawą programową kształcenia ogólnego, wymagane w różnych typach szkół. Słowem, najpierw kandydat musi opanować  materiał, którego będzie nauczał, aby następnie nauczyć się, jak ma go przekazać uczniom.

Niestety, obecne przepisy nie przewidują takiej możliwości. Przyszły nauczyciel powinien ukończyć zarówno studia I stopnia, jak i II stopnia na tym samym kierunku (np. historia, filologia niemiecka, geografia, matematyka, chemia).

Praktyka jest obowiązkową częścią kształcenia każdego przyszłego nauczyciela, która pozwala zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Obowiązuje ona także studentów programu BKN‐u. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 2019 roku każdego kandydata do zawodu nauczyciela obowiązuje minimum 150 godzin praktyk (odpowiednio podzielonych na zawodową praktykę psychologiczno-pedagogiczną oraz na praktykę zawodową w zakresie dydaktycznym). Uczelnia ma obowiązek pomóc studentowi w jej odbyciu. 

W ramach praktyk student „trenuje” wykonywanie wszystkich zadań zawodowych, takich jak: obserwacja zajęć różnego typu, analiza dokumentacji szkoły, obserwacja pracy pedagoga szkolnego, wychowawcy, uczestnictwo w przygotowaniach szkolnych imprez, obserwacja zachowań uczniów, przygotowanie się do lekcji lub zajęć, prowadzenie zajęć – pod okiem opiekuna w placówce. Wszystkie te czynności zawodowe zaliczane są do czasu odbywania praktyki. 

W programie BKN‐u studentów traktuje się pod tym względem bardzo elastycznie: pomagamy w zorganizowaniu praktyki, nastawieni też jesteśmy na indywidualne potrzeby i możliwości każdego studenta. Każdy z nich może samodzielnie – w porozumieniu z uczelnianym opiekunem – zorganizować swoje zajęcia praktyczne tak, by w dogodny dla siebie sposób – w optymalnym miejscu i czasie – zrealizować program praktyk.

Niestety nie. Z uwagi na to, iż program BKN-u jest ofertą skierowaną tylko do studentów, jego przebieg dokumentowany w USOS-ie, a uprawnienia uzyskane dzięki jego zaliczeniu poświadczane są na suplemencie – nie ma możliwości zaliczania żadnych modułów, a także praktyk po egzaminie magisterskim. Program musi być rozliczony przed obroną dyplomu.

Program BKN‐u jest opracowany zgodnie z obowiązującym standardem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela. Rozporządzenie w tym zakresie obowiązuje w całej Polsce. Jeśli student zaliczy wszystkie zajęcia i zda egzaminy, otrzyma wraz z dyplomem stosowny zapis w suplemencie (z uwzględnieniem formuły poświadczającej przygotowanie do zawodu). Na tej podstawie może starać się o pracę w szkole lub w innej placówce oświatowej, respektującej ten typ przygotowania pedagogicznego.

Niestety, program BKN-u jest ofertą, z której mogą skorzystać tylko studenci studiów jednolitych magisterskich i studiów magisterskich uzupełniających.

Na pewno indywidualnie można zaliczać praktyki zawodowe, z których znaczna część jest zorganizowana z maksymalnym nastawieniem na elastyczność wobec studenta. Pozostałe zajęcia – teoretyczne i warsztatowe prowadzone są w takich terminach, aby słuchacze mogli w nich uczestniczyć poza czasem zajęć obowiązkowych na swoich wydziałach. Każdy przypadek nieobecności na zajęciach oraz zakres i termin realizacji programu zajęć jest ustalany indywidualnie z wykładowcami.

Niestety, program BKN-u jest ofertą kierowaną wyłącznie do studentów studiów jednolitych magisterskich i magisterskich uzupełniających Uniwersytetu Śląskiego. Osoby, które zakończyły studia na UŚ, studenci i absolwenci innych uczelni, a także studenci studiów III stopnia nie mogą zostać przyjęci do programu.

Tak, jest to możliwe. W tym celu należy zgłosić się do biura organizacyjnego BKN‐u, złożyć podanie i przedłożyć potwierdzoną listę zrealizowanych do tej pory przedmiotów/modułów. Na tej podstawie koordynator BKN‐u będzie mógł wskazać, jakie przedmioty/moduły należy uzupełnić, w jakim trybie oraz ile będzie wynosiła odpłatność. Przedstawione dokumenty zostaną przeanalizowane pod względem: liczby godzin, uzyskanych punktów ECTS-u oraz efektów uczenia się. Sprawdzone zostaną również zasady, na jakich będzie możliwe uzupełnienie dydaktyki szczegółowej na kierunku, z jakiego rekrutuje się student. 

Niestety, przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela obejmuje minimum trzy semestry kształcenia (wynika to wprost z obecnie obowiązujących przepisów i powoduje, że cyklu kształcenia nie da się przyśpieszyć). Tak więc w czasie dwóch semestrów nie można uzyskać przygotowania ani do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu, ani nauczyciela psychologa, jak również nauczyciela bibliotekarza.

Dla wszystkich, którzy chcą przygotować się do egzaminu maturalnego, a zwłaszcza uczniów i uczennic ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Zespół Bloku Kształcenia Nauczycielskiego